Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden Tealovespices

KVK nummer: 66484294

BTW nummer: NL194321113B01


Deel 1: Toepasselijkheid.

1-  Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door ons uit te brengen offertes en overeenkomsten die nog worden aangegaan. Dit inzake levering van thee, kruiden, wellness en aanverwante artikelen, waaronder ook apparatuur voor het zetten van thee en voorwerpen bestemd voor het gebruik daarvan, een en ander voor zover hiervan niet door ons en afnemer gezamenlijk uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2-  Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Bij het plaatsen van een bestelling bij Tealovespices betekent het dat u akkoord gaat met de Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden.

Deel 2: Offertes en koopovereenkomsten.

1-  Al onze offertes zijn gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen.

2-  De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en betaling van de verschuldigde bedragen en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3-  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Tealovespices ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4-  Tealovespices is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Tealovespices goede gronden heeft om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan voorwaarden worden verbonden, deelt Tealovespices dit gemotiveerd mee binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.

Deel 3: Prijzen.

1- De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Tenzij anders vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

2- Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten.

3- Tealovespices behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, indien dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. De consument heeft het recht en is bevoegd om de overeenkomst op te zeggen tot en met de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Deel 4: Betaling.

1- Betaling kan uitsluitend geschieden middels de betalingsmogelijkheden zoals vermeld staat op de website.

2- Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Tealovespices gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten in alle redelijkheid en zo nodig in overleg met de consument op te schorten dan wel te ontbinden.

Deel 5: Levering.

1-

Wij streven ernaar om het product binnen 2 tot 3 werkdagen af te leveren.

2-

Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk omdat het bestelde tijdelijk niet op voorraad is, of als er om een ander reden vertraging is opgetreden, of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling een bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Deel 6: Bezorging.

1-

Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling, betaalt u een bijdrage afhankelijk van het artikelsoort en het gewicht, zie de betreffende condities die vermeldt staan op de website.

2-

Indien u aan Tealovespices opgave doet van een adres, is Tealovespices gerechtigd naar dat adres bestellingen te verzenden, tenzij u aan Tealovespices opgave doet van een ander adres waarnaar bestellingen dienen te worden gezonden. aan het door u opgegeven adres

Deel 7: Risico en overdracht van eigendom.

1-

Het risico tijdens het transport, van het door de afnemer bestelde product, is voor Tealovespices. Op het moment van in ontvangst name van het product gaat het risico van het product over op de afnemer.

Deel 8: Overmacht.

1-

In geval van overmacht is  de verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper/consument ontstane schade, behoudens en voor zover de verkoper als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat Tealovespices bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

2-

Indien de koper reeds enige betaling heeft verricht, zal Tealovespices het betaalde bedrag binnen 14 dagen na kennisgeving terugbetalen.

3-

Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming die niet aan Tealovespices kan worden toegerekend, omdat het niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Deel 9: Garantie en klachten.

1-

Onder klachten worden verstaan, alle grieven van de koper ter zake van de hoedanigheid van een levering.

2-

Tealovespices raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur schriftelijk te melden.

3-

Melding van een Klacht wordt door Tealovespices per email bevestigd.

4-

Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van geleverde goederen die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn.

5-

De voor de handel toelaatbare geachte of technische niet te vermijden afwijkingen, zijn geen grond voor klachten.

6-

In geval van een gerechtvaardigde klacht, hebben wij het recht het geleverde door andere goederen conform de bestelling te vervangen.

7-

Retourzendingen, welke niet voorafgegaan zijn dan wel begeleid zijn door in deel 2 bedoelde klacht, worden niet geaccepteerd.

Deel 10: Retourneren.

1-

Het aanbod zal tevens een zichttermijn hebben van tenminste 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper.Tenzij anders vermeld staat. Dit geldt niet voor levensmiddelen.

2-

Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Dit geldt niet voor levensmiddelen.

3-

Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd, mits ongeopend en in ongeschonden staat en wanneer Tealovespices hiervan op de hoogte is gesteld. Producten die u niet in goede staat bereiken, dienen, na contact met Tealovespices, te worden geretourneerd. Een bijdrage in de verzendkosten wordt in dat geval per zaak beoordeeld. Artikelen waarvan de veiligheidsverpakking is verbroken, kunnen derhalve niet worden geretourneerd zonder dat hier nadrukkelijk contact over is geweest met Tealovespices.

4-

Tijdens de zichttermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

5-

De verzendkosten van retour zendingen zijn voor rekening van de koper.

6-

indien vaststaat dat het probleem ligt bij Tealovespices, dient Tealovespices het aankoopbedrag binnen 3 werkdagendagen aan de koper terug te betalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.

Deel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechten.

1-

Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door een bevoegde 

2-

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via support@tealovespices.com. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

3-

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u, 

4-

Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter/notaris/advocaat, zie lid 12.

Deel 12: Aansprakelijkheidsuitsluiting.

1-

De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Tealovespices op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.